Hướng dẫn cài đặt TikTok Shop

HomeBlogHướng Dẫn TikTok ShopHướng dẫn cài đặt TikTok Shop
Để cài đặt Hồ sơ người bán, Nhà bán hàng cần vào mục Tài khoản của tôi, chọn tiếp phân mục Hồ sơ người bán. Tại mục này, Nhà bán hàng có thể xem và điều chỉnh các nội dung sau:
 • Thông tin tài khoản
 • Thông tin người bán
 • Thông tin doanh nghiệp
Giao diện: Tài khoản của tôi >> Hồ sơ người bán
Thông tin tài khoản
 • Vào Tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán > Thông tin tài khoản.
 • Chỉnh sửa nội dung cơ bản bao gồm:
  • Địa chỉ email đã đăng ký
  • Số điện thoại đã đăng ký
  • Mật mã
  • Tài khoản TikTok dùng để đăng nhập Trung tâm nhà bán.

Lưu ý:
 • Số điện thoại lẫn email đều có thể được dùng làm phương thức xác minh cho các yêu cầu thay đổi liên quan đến Thông tin tài khoản của cửa hàng.
 • Thời gian giữa 2 lần thay đổi là 30 ngày
 • Cài đặt một số phương thức bảo mật cho tài khoản của mình. Nhà bán hàng tăng cường mức độ bảo mật cho tài khoản bằng cách sử dụng thêm Xác minh hai bước qua:
  • Tin nhắn điện thoại
  • Email
  • Ứng dụng Google Authenticator
 • Cài đặt Xác minh hai bước

Thông tin người bán: 
 • Nếu Nhà bán hàng cần thông tin tài khoản TikTok Shop, Nhà bán hàng có thể vào Thông tin người bán
 • Vào tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán > Thông tin người bán
 • Nhà bán hàng có thể tìm thấy các thông tin liên quan:
  • Logo cửa hàng
  • Mã cửa hàng
  • Tên cửa hàng
  • Loại hình doanh nghiệp, loại hình người bán

Thông tin doanh nghiệp
 • Để kiểm tra thông tin doanh nghiệp, Nhà bán hàng có thể vào phần Thông tin doanh nghiệp
 • Vào tài khoản của tôi > Hồ sơ người bán > Thông tin doanh nghiệp
 • Thông tin cá nhân/doanh nghiệp đăng ký tài khoản TikTok Shop ban đầu

Cài đặt tài khoản

Để Cài đặt tài khoản, Nhà bán hàng cần vào mục Tài khoản của tôi, chọn tiếp phân mục Cài đặt tài khoản. Tại mục này, Nhà bán hàng có thể xem và điều chỉnh các nội dung sau:
 • Quản lý người dùng
 • Tài khoản ngân hàng
 • Trung tâm chứng nhận
 • Nhãn hiệu
 • Thuế
 • Cài đặt kho hàng
 • Chế độ không hoạt động
 • Chế độ ủy quyền
 • Tùy chọn giao tiếp
Tài khoản của tôi >> Cài đặt tài khoản
Quản lý người dùng
 • Quản lý đặc quyền và quyền truy cập của người dùng trong tài khoản của bạn. Thêm người dùng để cùng quản lý và vận hành cửa hàng.
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Quản lý người dùng

 • Nhà bán hàng có thể thêm và chỉnh sửa người dùng và các vai trò của họ đối với cửa hàng của mình:
  • Thêm người dùng
  • Thay đổi vai trò người dùng
  • Thêm vai trò mới

*Lưu ý: Có thể thêm tối đa 500 người dùng để cùng quản lý và vận hành cửa hàng
Thay đổi vai trò người dùng
Thêm vai trò mới
*Lưu ý: Vui lòng cân nhắc quyền hạn mà các vai trò có thể thực hiện đối với cửa hàng của bạn
Tài khoản ngân hàng
 • Thiết lập thông tin tài khoản ngân hàng liên kết với cửa hàng của bạn
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Tài khoản ngân hàng

 • Tìm kiếm và thay đổi thông tin:
  • Liên kết tài khoản ngân hàng
  • Thay đổi thông tin ngân hàng thụ hưởng

*Lưu ý: Tên chủ tài khoản ngân hàng phải trùng tên đăng ký chủ sở hữu cửa hàng
Thay đổi thông tin ngân hàng thụ hưởng
*Lưu ý:
 • Một cửa hàng được liên kết tối đa 5 tài khoản ngân hàng cùng 1 thời điểm
 • Tài khoản chính là tài khoản ngân hàng được ưu tiên nhận tiền về khi Nhà bàn hàng thực hiện rút tiền từ cửa hàng, chỉ được phép có 1 tài khoản chính.
 • Các thao tác thay đổi bao gồm Xóa hoặc Đặt là chính
 • Việc thay đổi các tài khoản ngân hàng có thể ảnh hưởng đến giao dịch rút tiền của cửa hàng, xin vui lòng cân nhắc trước khi thay đổi
Trung tâm chứng nhận & Nhãn hiệu
 • Nhà bán hàng nộp giấy tờ chứng minh sự chấp thuận của chủ sở hữu thương hiệu để bán các sản phẩm có (các) nhãn hiệu, (các) tên hoặc (các) biểu tượng của thương hiệu.
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Trung tâm chứng nhận

 • Tại Trung tâm chứng nhận & Nhãn hiệu, Nhà bán hàng có thể:
 • Đăng ký Chứng nhận thương hiệu, kiểm tra danh sách các thương hiệu
 • Tìm, thêm và quản lý các thương hiệu của Nhà bán hàng
 • Nhà bán hàng có thể kiểm tra tình trạng thương hiệu đã gửi, xóa hoặc gửi lại thông tin
 • Thêm ủy quyền thương hiệu

Một số giấy tờ bắt buộc với các loại ủy quyền:
 1. Chủ thương hiệu:
 • Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu (trademark)
 • Giấy phép ĐKKD còn hiệu lực
*Lưu ý: Mỗi đăng ký nhãn hiệu chỉ được sử dụng cho một đơn đăng ký “Chủ sở hữu Nhãn hiệu”
Một số giấy tờ bắt buộc với các loại ủy quyền:
 1. Chủ thương hiệu:
 • Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu (trademark)
 • Giấy phép ĐKKD còn hiệu lực
*Lưu ý: Mỗi đăng ký nhãn hiệu chỉ được sử dụng cho một đơn đăng ký “Chủ sở hữu Nhãn hiệu”
 1. Đại lý ủy quyền cấp 1
 • Giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu (trademark)
 • Thư ủy quyền thương hiệu
 • Giấy phép ĐKKD còn hiệu lực
 1. Đại lý ủy quyền cấp 2
 • Thư ủy quyền thương hiệu
 • Giấy chứng nhận ủy quyền đại lý cấp 2
 • Giấy phép ĐKKD còn hiệu lực
*Lưu ý: mọi giấy tờ đều bắt buộc
 • Còn hiệu lực
 • Scan màu, rõ nét
 • Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu khác nhau sẽ cần đăng ký tất cả giấy tờ thương hiệu liên quan
Thuế
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Thuế
 • Cho phép cập nhật thông tin mã số thuế của Nhà bán hàng
 • Thay đổi địa chỉ xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng (Tài Chính >Trung Tâm Hóa Đơn)

 • Cho phép cập nhật thông tin mã số thuế của Nhà bán hàng
 • Thay đổi địa chỉ xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng (Tài Chính >Trung Tâm Hóa Đơn)
Cập nhật thông tin mã số thuế
*Lưu ý: Nhà bán hàng cá nhân có thể chọn “Không, tôi chưa đăng ký Tax Code tại Việt Nam”
Thay đổi địa chỉ xuất hiện trên hóa đơn
Cài đặt kho hàng
 • Cài đặt địa chỉ kho lấy hàng và kho trả hàng cho cửa hàng của bạn
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Cài đặt kho hàng

 • Tìm và chỉnh sửa thông tin liên quan như: Địa chỉ kho lấy hàng và địa chỉ kho trả hàng
Chỉnh sửa thông tin kho hàng
*Lưu ý:
 • Kho lấy hàng và Kho trả hàng không cần thiết phải ở cùng 1 địa chỉ
 • Hiện tại, TikTok Shop chỉ hỗ trợ cửa hàng cài đặt MỘT Kho lấy hàng và MỘT Kho trả hàng
 • Các thay đổi về địa chỉ kho hàng sẽ có hiệu lực từ 00:00 ngày tiếp theo
 • Việc thay đổi thông tin kho hàng có thể ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển, vui lòng kiểm tra đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác
Chế độ không hoạt động
 • Thiết lập thời gian nghỉ lễ cho cửa hàng của bạn
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Chế độ không hoạt động

 • Nhà bán hàng cập nhật thời gian nghỉ lễ cho cửa hàng

*Lưu ý:
 • Hiệu lực từ 00:00 ngày bắt đầu nghỉ lễ đến 23:59:59 ngày kết thúc nghỉ lễ
 • Các đơn hàng phát sinh trước ngày bắt đầu nghỉ lễ vẫn áp dụng thời gian giao hàng tiêu chuẩn của TikTok Shop, nhà bán hàng vui lòng lưu ý để làm không ảnh hưởng đến việc vận chuyển đơn hàng
Thiết lập trả lời tự động

Tùy chọn giao tiếp
 • Cài đặt để nhận thông báo từ TikTok Shop
 • Vào Tài khoản của tôi > Cài đặt tài khoản > Tùy chọn giao tiếp
 • Tìm và thay đổi cài đặt nhận tin nhắn, bao gồm:
  • Kết quả xét duyệt: Kết quả xét duyệt giấy tờ, logo, thương hiệu,…
  • Thông báo vi phạm: Cảnh báo vi phạm và hình phạt
  • Kháng cáo: Kết quả kháng cáo hình phạt
  • Cập nhật cửa hàng
  • Đơn hàng
  • Hậu mãi: Quy trình hậu mãi, hoàn trả/hoàn tiền
  • Chiến dịch: Chương trình khuyến mãi, chiến dịch và chính sách khuyến khích
  • Tính năng mới: Tính năng mới hoặc đã thay đổi
  • Quy tắc
  • Tăng trưởng người bán

*Lưu ý: Mọi thông báo từ 2 mục “Quan trọng”“Cửa hàng” sẽ luôn luôn được gửi đến Email của chủ sở hữu cửa hàng.

Huong dan tiktok shop,đăng ký tiktok shop,điều kiện mở tiktok shop, cách mở tiktok shop khi chưa đủ follow,bán hàng trên tiktok shop,cách mua hàng trên tiktok live, đào tạo chạy quảng cáo tiktok, công ty chạy quảng cáo tiktok

Liên hệ ngay Chuyên Gia Marketing Lương Hồ Trân để được cố vấn chiến lược Marketing Thế Hệ Mới hiệu quả. Làm sao để tối ưu được ngân sách quảng cáo, nhân sự marketing vẫn tăng Doanh Thu và Lợi Nhuận một cách hiệu quả & bền vững.

“Thành công của Khách hàng là thành công của TL Academy”

Ngoài ra, TL Academy phát triển hệ sinh thái ngành Luật “Công Ty Luật TL Law” tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Doanh nghiệp, nhà đất, ly hôn, thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

Xem thêm

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh viện, spa

Lưu ý quảng cáo Zalo thẩm mỹ viện, bệnh...

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video

Hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo Video Video đang là...

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain

Marketing Agency Chạy quảng cáo Crypto, Blockchain Chính sách mới...

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game

Dịch vụ Chạy Quảng Cáo Game Dịch vụ chạy quảng...

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain

Dịch vụ marketing Crypto, Blockchain TL Academy giúp hỗ trợ...